Hauptinhalt

Staatsminister, Staatssekretärin und Staatssekretär

Wolfram Günther, Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Staatsminister Wolfgang Günther © SMEKUL/Tom Schulze

Wolfram Günther wurde am 27. Juni 1973 in Leipzig geboren. Nach einer Berufsausbildung zum Bankkaufmann absolvierte er von 1994 bis 2003 ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Leipzig sowie der Kunstgeschichte, der Kulturwissenschaften und der Philosophie in Leipzig und Berlin. Anschließend war Wolfram Günther freier Dozent in der behördlichen Weiterbildung. Seit 2004 ist er selbstständiger Rechtsanwalt mit Rechtsanwaltskanzlei in Leipzig. Wolfram Günther war von 2014 bis 2020 Mitglied des Sächsischen Landtags und von 2018 bis 2020 Fraktionsvorsitzender der Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Er ist seit  20. Dezember 2019 Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft.

Wolfram Günther, Saxon State Minister for Energy, Climate Protection, Environment and Agriculture

Wolfram Günther was born in Leipzig on 27 June 1973. After a vocational training as a bank clerk, he studied legal sciences at Leipzig University and history of art, cultural science and philosophy in Leipzig and Berlin from 1994 to 2003.

Then Wolfram Günther worked as a freelance lecturer in advanced training courses for the public sector. Since 2004, he is a self-employed lawyer having a law office in Leipzig. Wolfram Günther was from 2014 to 2020 a member of the Saxon Parliament and from 2018 to 2020 leader of the ALLIANCE 90/THE GREENS.

Wolfram Günther, minister kraju związkowego Sachsen ds. energii, ochrony klimatu, środowiska i rolnictwa

Wolfram Günther urodził się 27. czerwca 1973 w Leipzig. Po ukończeniu kształcenia w zawodzie urzędnika bankowego ukończył w okresie od 1994 roku do 2003 roku studia nauk prawniczych na Uniwersytecie w Leipzig oraz studia w dziedzinie historii sztuki, kulturoznawstwa i filozofii w Leipzig oraz w Berlinie.

Następnie Wolfram Günther był niezależnym docentem w jednostce urzędowego doskonalenia zawodowego. Od 2004 roku jest samodzielnym adwokatem, posiadającym kancelarię adwokacką w Leipzig. Wolfram Günther był od 2014 do 2020 r. członkiem Landtagu kraju związkowego Sachsen, od 2018 do 2020 r. przewodniczącym frakcji Landtagu SOJUSZ 90/ZIELONI.

Wolfram Günther, Saský státní ministr energetiky, ochrany klimatu, životního prostředí a zemědělství

Wolfram Günther se narodil dne 27. června 1973 v Lipsku. Vyučil profesi bankovního obchodníka a od roku 1994 do roku 2003 studoval práva na univerzitě Lipsko jakož i dějiny umění, kulturní vědy a filosofii v Lipsku a Berlíně.

Poté Wolfram Günther pracoval jako samostatný docent v oboru dalšího vzděláni ve správě. Od roku 2004 pracoval jako samostatný advokát ve své advokátní kanceláři v Lipsku. Wolfram Günther byl v letech 2014 až 2020 členem zemského sněmu a předsedou v letech 2018 až 2020 předseda frakce BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN saského zemského parlamentu.

Der Minister wird unterstützt durch Staatssekretärin Gisela Reetz und Staatssekretär Dr. Gerd Lippold.

Gisela Reetz, Staatssekretärin für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Staatssekretärin Gisela Reetz. © Pawel Sosnowski

Gisela Reetz wurde am 26. Dezember 1969 in Leonberg geboren. Sie studierte Rechtswissenschaften in Trier und Heidelberg und legte 1996 die zweite juristische Staatsprüfung beim Freistaat Sachsen ab.

Danach war sie im Sächsischen Staatsministerium für Umwelt tätig und begleitete dessen Fusion mit dem Sächsischen Staatsministerium für Landwirtschaft als persönliche Referentin des Staatssekretärs.

Ab 2001 arbeitete sie zwei Jahre als juristische Beraterin in der freien Wirtschaft und nahm 2003 eine Tätigkeit im Sächsischen Staatsministerium des Innern auf. Seit 2004 war sie Referatsleiterin in der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig für Baurecht und ab 2012 für Baurecht und Denkmalschutz.

Gisela Reetz, State Secretary for Environment and Agriculture and Head of Office in the Saxon State Ministry for Energy, Climate Protection, Environment and Agriculture

Gisela Reetz was born in Leonberg on 26 December 1969. She studied legal sciences in Trier and Heidelberg and passed the Second State Examination in law in the Free State of Saxony.

Then she worked for the Saxon State Ministry of the Environment and accompanied its fusion with the Saxon State Ministry of Agriculture as the personal assistant to the State Secretary.

In 2001, she started to work as legal counsel in the private sector for two years and entered the Saxon State Ministry of the Interior in 2003. She became Head of Unit in the Saxon Regional Directorate of Leipzig for construction law in 2004, and for construction law and monument preservation in 2012.

Gisela Reetz, krajowa sekretarz ds. środowiska i rolnictwa oraz szefowa urzędu w Ministerstwie Kraju Związkowego Sachsen ds. Energii, Ochrony Klimatu, Środowiska oraz Rolnictwa

Gisela Reetz urodziła się 26. Grudnia 1969 roku w Leonbergu. Studiowała nauki prawnicze w Trier i w Heidelbergu oraz złożyła w 1996 roku drugi państwowy egzamin z prawa w wolnym państwie Sachsen.

Następnie pracowała w Krajowym Ministerstwie ds. Środowiska w Sachsen i towarzyszyła jego fuzji z Krajowym Ministerstwem ds. Rolnictwa w Sachsen, jako osobisty referent krajowego sekretarza.

Od 2001 roku pracowała przez 2 lata jako radca prawny w sektorze wolnej gospodarki, a w 2003 roku podjęła pracę w Krajowym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Sachsen. Od 2004 roku była kierownikiem referatu dyrekcji krajowej w Sachsen, placówka urzędowa ds. prawa budowlanego w Leipzig, a od 2012 roku ds. prawa budowlanego i ochrony zabytków.

Gisela Reetz, státní tajemnice pro životní prostředí a zemědělství a vedoucí úřadu  v Saském státním ministerstvě energetiky, ochrany klimatu, životního prostředí a zemědělství

Gisela Reetz se narodila dne 26. prosince 1969 v Leonbergu. Vystudovala práva v Trevíru a Heidelbergu a složil v roce 1996 druhou státní zkoušku u Svobodného státu Sasko.

Poté byla činná v Saském státním ministerstvě životního prostředí a jako osobní referentka státního tajemníka spolupracovala na sloučení jmenovaného ministerstva se Saským státním ministerstvem zemědělství.

Od roku 2001 pracovala 2 roky jako právní konzultantka v hospodářství a v roce 2003 nastoupila činnost v Saském státním ministerstvě vnitra. Od roku 2004 pracovala v zemském ředitelství, pracoviště Leipzig, jako vedoucí oddělení stavební právo, od roku 2012 stavební právo a památková ochrana. 

Dr. Gerd Lippold, Staatssekretär für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Staatssekretär Dr. Gerd Lippold © Pawel Sosnowski

Dr. Gerd Lippold wurde am 22. September 1961 in Leipzig geboren. Nach Abitur und Wehrdienst studierte er Physik in Leipzig. Nach seiner Promotion im Bereich der Halbleiterphysik war er zwischen 1992 und 2000 als Projektleiter in Forschung und Technologieentwicklung tätig.

Danach hatte er in der Industrie Managementpositionen inne und baute als Gründer und Geschäftsführer Technologieunternehmen auf. Dabei initiierte und koordinierte er auch große Forschungs- und Industrienetzwerke.

In der 6. und 7. Wahlperiode war er als Abgeordneter in der bündnisgrünen Landtagsfraktion Sprecher für Energie- und Klimapolitik sowie für Wirtschaft, Technologie und Tourismus. Sein Landtagsmandat legte er im Januar 2020 nieder.

Dr. Gerd Lippold, State Secretary for Energy and Climate Protection in the Saxon State Ministry for Energy, Climate Protection, Environment and Agriculture

Dr. Gerd Lippold was born in Leipzig on 02 September 1961. After his A-level graduation and military service, he studied physics in Leipzig. After his doctorate in the field of semiconductor physics, he worked as a project leader in research and technology development between 1992 and 2000.

He then held several management positions in the industrial sector to start up technology businesses as a founder and managing director. In this quality, he also launched and coordinated broad research and industrial networks.

During the 6th and 7th legislative periods, Dr. Gerd Lippold was a member of the Saxon parliament in the Alliance 90 / The Greens group where he was the speaker for energy and climate policy, and for economy, technology and tourism. In January 2020, he resigned from his parliament seat.

Dr Gerd Lippold, sekretarz krajowy ds. energii, ochrony klimatu w Ministerstwie Kraju Związkowego Sachsen ds. Energii, Ochrony Klimatu, Środowiska i Rolnictwa

Dr Gerd Lippold urodził się 2. września 1961 w Leipzig. Po maturze i odbyciu służby wojskowej studiował fizykę w Leipzig. Po swojej promocji w zakresie fizyki półprzewodników w latach 1992 do 2000 pracował jako kierownik projektu w ramach badań i rozwoju technologii.

Następnie piastował stanowiska kierownicze w przemyśle oraz stworzył, jako założyciel i prezes [dyrektor zarządzający*brak jednoznacznego tłumaczenia], przedsiębiorstwo technologiczne. Przy tym inicjował i koordynował również duże sieci badawcze i przemysłowe.

W 6. i 7. kadencji, jako poseł frakcji Landtagu Sojuszu Zielonych, był rzecznikiem ds. polityki energii i klimatu oraz ds. gospodarki, technologii i turystyki. Z mandatu Landtagu zrezygnował w styczniu 2020 roku.

Dr. Gerd Lippold,  státní tajemník pro energetiku, ochranu klimatu v Saském státním ministerstvě energetiky, ochrany klimatu, životního prostředí a zemědělství

Dr. Gerd Lippold se narodil 2. září 1961 v Lipsku. Po složení maturity a vojenské služby absolvoval studium fyziky v Lipsku. Po své doktorské promoci v oboru polovodičových součástek pracoval od doku 1992 do 2000 jako vedoucí projektů se zaměřením na výzkum
a vývoj technologie.

Poté v průmyslu zaujímal různé pozice v managementu a jako zakladatel a jednatel vybudoval technologické podniky. Přitom inicioval a koordinoval velké výzkumné projekty a průmyslové  sítě.

Ve 6. a 7. volebním období byl jako poslanec zemské frakce zelených mluvčím pro politiku v oblasti energetika a klima, hospodářství, technologie a turismus. V lednu 2020 složil svůj mandát poslance zemského sněmu.

zurück zum Seitenanfang